Spoločnosť ContentFruiter s.r.o. si je plne vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov. Zaobchádzanie a spracovávanie údajov sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Prijatá politika ochrany osobných údajov platí pre tieto stránky. Webové stránky spoločnosti ContentFruiter s.r.o môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje. Preto si pri opúšťaní týchto stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť.

Používaním týchto webových stránok vyhlasujete, že súhlasíte s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti ContentFruiter s.r.o.

Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci a spolupracovníci boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

Účel spracovania

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na oou@contentfruiter.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Rozsah poskytnutých údajov

Spoločnosť spracúváva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo za účelom kontaktu s osobou, ktorá tak prostredníctvom kontaktného formulára tieto údaje dobrovoľne poskytne. Na marketingové účely spracováva údaje v rozsahu email, meno a priezvisko len za účelom odosielania newsletterov takejto osobe, ktorá tieto informácie dobrovoľne poskytla.

Osobné údaje v rozsahu email, sú spracovávané pomocou nástrojov od spoločnosti MailerLite, ktoré ich spracúvávajú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami ochrany osobných údajov.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na marketingové účely sa budú spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webové stránky využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie používateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. „cookies relácie“. Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spôsobiť žiadne škody ani obsahovať vírusy.

[render_cookies_list]

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

[ultimate_gdpr_cookie_popup]Zmeniť preferencie použitia súborov cookie[/ultimate_gdpr_cookie_popup]

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Hotjar

Na našich webových stránkach využívame nástroj Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd. pre lepšie porozumenie potrieb našich používateľov a optimalizáciu nášho obsahu a služieb. Hotjar je webová služba, ktorá nám prostredníctvom tepelných máp, nahrávok webovej stránky, či jednoduchých ankiet umožňuje získať anonymnú spätnú väzbu používania našich webových stránok, a kontinuálne tak dosahovať skvalitnenie nášho obsahu a služieb prispôsobením sa správaniu a potrebám našich používateľov.

Hotjar využíva cookies a iné webové technológie pre zber údajov o používateľovi a zariadení v rozsahu anonymizovanej IP adresy, približnej geografickej polohy, jazyka a hardvérových a softvérových špecifikácií zariadenia (druh zariadenia, operačný systém, veľkosť obrazovky, názov prehliadača). Hotjar ukladá tieto údaje vo forme pseudoanonymizovaného profilu používateľa. Zozbierané údaje nemôžu byť použité na identifikáciu konkrétneho používateľa. Doplňujúce informácie o zásadách ochrany osobných údajov v nástroji Hotjar nájdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.